Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, προκηρύσσει την, με συνοπτική διαδικασία, επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του  έργου: "Ίδρυση νέου βρεφικού τμήματος 12 βρεφών στον Παιδικό Σταθμό Κοπανού (Εργασίες διαμόρφωσης στον Π.Σ. Κοπανού)". Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω), με προϋπολογισμό εργασιών 50.000,00€ (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 29/2018, μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας με προθεσμία περαίωσης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 01/10/2018 στις ιστοσελίδες : www.kkpnaoussas.gr και www.naoussa.gr. Για να υποβάλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τυπώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την ηλεκτρονική του μορφή. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Νομικού Προσώπου και του Δήμου : www.kkpnaoussas.gr , www.naoussa.gr αντίστοιχα & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-10-2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Δημαρχίας 30 και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029622 (κ. Κυράνος Θ.).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων στην κατηγορία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ"  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με το, 7298/27-07-2018 (αρ. πρωτ. Δ.Ν.: 15165/1-08-2018), έγγραφο της και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, με τις αρ. 90/2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΕΓΟΚΟΟ-Ξ9Κ) και αρ. 87/2018 (ΑΔΑ:6ΗΔΝΟΚΟΟ-6Ι4)και 92/2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΞΤΟΟΚΟΟ-ΒΝΒ)αποφάσεις του Δ.Σ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαλάκη Αθηνά

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies