Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η  Πρόεδρος  του  ∆.Σ.  του  «Κέντρου  Κοινωνικής  Προστασίας  &  Αλληλεγγύης  ∆ήµου Νάουσας»  διακηρύσσει  ∆ηµόσιο  Ανοικτό  ∆ιαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  προσφορές  για  την

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» κατά το χρονικό διάστηµα 2014 – 15 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού 124.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα:

Α/αΕίδος εργασίαςΠροϋπολογισθείσα δαπάνη
1 Καθαρισµός των χώρων του Ν.Π. στη Νάουσα 88.974,44 €
2 Καθαρισµός των χώρων του Ν.Π. στην Επισκοπή 8.756,39 €
3 Καθαρισµός των χώρων του Ν.Π. στον Κοπανό 8.756,39 €
4 Καθαρισµός των χώρων του Ν.Π. στην Ειρηνούπολη 17.512,78 €
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 124.000,00 €

Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 12 (δώδεκα) µήνες. Πιο συγκεκριµένα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και λήγει µε τη συµπλήρωση 1 ηµερολογιακού έτους.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 15/9/2014 στα γραφεία διοίκησης του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Νάουσας» που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Κ.Α.Π.Η. Νάουσας (Μητροπόλεως 9 – Νάουσα) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.

Ώρα έναρξης του διαγωνισµού:        10:30 Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:  11:30

∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εµπειρία στην εκτέλεση της εργασίας καθαρισµού δηµόσιων ή ιδιωτικών χώρων.

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού δαπάνης της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. (δηλ.  6.200,00 €). Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και

∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του ∆ηµοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του Κ.Κ.Π. & Α. ∆. Νάουσας (κτίριο Κ.Α.Π.Η. Νάουσας / Μητροπόλεως 9 – Νάουσα) ή στα τηλέφωνα 2332025600 & 2332028798.


 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ευδοξία Ιτσκάρα

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies