Διαγωνισμός για την καθαριότητα των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την καθαριότητα των χώρων του  Νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», από 07-01-2019 έως 31/12/2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την καθαριότητα των χώρων του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», από 07-01-2019 έως 31/12/2019 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας εκατόν επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο εκατοστών (107.566,92 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα

Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-11-2018

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  η Κυριακή 09-12-2018 και ώρα 15:00μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 12-12-2018 και ώρα 10:30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ 2559/15-11-2018 διακήρυξη. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ'αριθμ 2559/15-11-2018 διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι 867,47 ευρώ). Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  www.kkpnaoussas.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ συστημ. 67095.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies