ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ 

Στα βρεφικά τμήματα γίνονται δεκτά βρέφη, που στις 30/9/2022 είναι τουλάχιστον 8 μηνών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31/1/2022.

Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 30/9/2022 είναι τουλάχιστον 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι  31/3/2020.

Α) Ως κριτήρια επιλογής για την εγγραφή των παιδιών ορίζονται τα παρακάτω:

 • Πρώτη κατηγορία: παιδιά που στην οικογένεια υπάρχει μέλος με αναπηρία 67% και πάνω(χωρίς εισοδηματικά κριτήρια).
 • Δεύτερη κατηγορία: παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, εφόσον αυτά είναι ανήλικα και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 38.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείτε.
 • Τρίτη κατηγορία: παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών (ορφανά, διαζευγμένων γονέων, άγαμων μητέρων ) εφόσον το εισόδημα τους είναι μέχρι 28.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείται.
 • Τέταρτη κατηγορία: παιδιά που οι γονείς τους είναι σε διάσταση εφόσον το οικογενειακό εισόδημα τους είναι μέχρι 38.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείται.
 • Πέμπτη κατηγορία: παιδιά που οι μητέρες είναι αποδεδειγμένα εργαζόμενες.
 • Έκτη κατηγορία: παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ.
 • Έβδομη κατηγορία: λοιπές περιπτώσεις.
 • Αν φιλοξενείται δεύτερο και τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας καταβάλλεται το μισό ποσό του πρώτου παιδιού για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.
 • Πολύτεκνοι ,τρίτεκνοι και οικογένειες που έχουν ένα μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων για  εισοδήματα 32.000,00€.
 • Για εισοδήματα άνω του ποσού των 32.000,00€ καταβάλλεται το ποσό των 45,00€ και για το δεύτερο παιδί το μισό του πρώτου παιδιού.

Το ύψος της ετήσιας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για κάθε νήπιο ή βρέφος που φιλοξενείται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ. Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 να ανέρχεται:

 • Στα (220,00€) διακόσια είκοσι ευρώ για εισοδήματα από 0 και μέχρι 5.000,00€ με ποσό μηνιαίας εισφοράς τα 20,00€.
 • Στα (550,00€) πεντακόσια πενήντα για εισοδήματα από 5.001,00€ και έως 000,00€ με ποσό μηνιαίας εισφοράς τα 50,00€.
 • Στα (660,00€) εξακόσια εξήντα ευρώ για εισοδήματα από 15.001,00€ και έως 30.000,00€ με ποσό μηνιαίας εισφοράς τα 60,00€.
 • Στα (880,00€) οκτακόσια ογδόντα ευρώ για εισοδήματα από 30.001,00€ και έως 45.000,00€ με ποσό μηνιαίας εισφοράς τα 80,00€.
 • Στα (1100,00€) χίλια εκατό ευρώ για εισοδήματα από 45.001,00€ και έως 70.000,00€ με ποσό μηνιαίας εισφοράς τα 100,00€.
 • Στα (1320,00€) χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ για εισοδήματα από 000,00€ και άνω με ποσό μηνιαίας εισφοράς 120,00€.
 1. τα τροφεία θα καταβάλλονται σε (11) έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις ανά εισοδηματική κατηγορία.
 2. Στην περίπτωση που υπάρχουν αδέρφια εγγεγραμμένα σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ. Νάουσας, τότε τα τροφεία για το καθένα από τα επόμενα τέκνα να είναι το μισό ανά εισοδηματική κατηγορία .
 3. Απαλλαγή από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τους πολύτεκνους, τους άπορους και όσων τα τέκνα καταλαμβάνουν θέσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της διαχειριστικής αρχής «Ε.Ε.Τ.Α.Α.» Α.Ε. Τα τέκνα των εργαζόμενων στο Ν.Π. να φιλοξενούνται δωρεάν.
 • Οι πολύτεκνοι που ενδιαφέρονται για την παραπάνω απαλλαγή θα πρέπει να έχουν το λιγότερο 4 προστατευόμενα τέκνα και να προσκομίσουν στο Ν.Π. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:
  • Τα τέκνα ηλικίας μέχρι και 24 ετών
  • Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 67% σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η οποία επίσης θα προσκομιστεί στο Ν.Π. αν συντρέχει λόγος.
 • Οι άποροι που ενδιαφέρονται για την παραπάνω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομίσουν στο Ν.Π. πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας που εκδίδεται από τη Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου Νάουσας.
 1. Απαλλαγή από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς (τροφεία), για τους άνεργους που ταυτόχρονα είναι και γονείς μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Για την απόδειξη της ανεργίας να απαιτείται δελτίο ανεργίας του γονέα σε ισχύ.
 • Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας να απαιτείται, οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρμόδια δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα, πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της χηρείας, στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας - και όχι μόνο της επιμέλειας - σε έναν εκ των διαζευγμένων γονέων, σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον έναν εκ των δύο γονέων, σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ κ.ά.). Στην περίπτωση της άγαμης μητέρας με ανήλικο τέκνο αναγνωρισμένο από τον πατέρα, απαιτείται πέραν του σχετικού πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση της μητέρας στην οποία η ίδια θα δηλώνει ότι δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Στην περίπτωση που η δικαστική απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου δεν έχει εκδοθεί απαιτείται εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει πως ο γονέας υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι βρίσκεται σε διάσταση και έχει την αποκλειστική φροντίδα των παιδιών του με ότι αυτό περιλαμβάνει.
 1. Οι τρίτεκνοι θα καταβάλλουν ετήσια οικονομική συμμετοχή εγγεγραμμένων/ου  παιδιών/ου μειωμένα κατά το ήμισυ για κάθε παιδί.
 • Οι τρίτεκνοι που ενδιαφέρονται για την παραπάνω απαλλαγή θα πρέπει να έχουν το λιγότερο 3 προστατευόμενα τέκνα και να προσκομίσουν στο Ν.Π. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:
  • Τα τέκνα ηλικίας μέχρι και 24 ετών
  • Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 67% σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η οποία επίσης θα προσκομιστεί στο Ν.Π. αν συντρέχει λόγος.
 1. H ετήσια οικονομική εισφορά (τροφεία) για τα εγγεγραμμένα παιδιά μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
 1. Με καταβολή μετρητών στον Προϊστάμενο του κάθε σταθμού.
 2. Με κατάθεση μετρητών στην Τράπεζα Πειραιώς, στον αριθμ. 5244-053752-149 λογαριασμό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.
 3. Με μεταφορά μέσω e-banking στον παρακάτω λογ/σμό:

IBAN: GR7201722440005244053752149.

Στις περιπτώσεις (b) και (c) πρέπει στο καταθετήριο να γράφονται τα στοιχεία του γονέα και στην αιτιολογία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, ο παιδικός σταθμός που φιλοξενείται το παιδί, καθώς και ο μήνας τον οποίο αφορά το ποσό που κατατίθεται. (Π.χ. Καταθέτης: Λ*****ς Γ*****ς. Αιτιολογία: Κατάθεση τροφείων μηνός Μαρτίου 2022 για τον Λ******α  Δ******ο, Α΄ Παιδικός Σταθμός Νάουσας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φωτοτυπία απόδειξης της καταβολής κατατίθεται στο γραφείο του παιδικού σταθμού (όπου είναι εγγεγραμμένο το παιδί).

 1. Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής γίνεται ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ  ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα.
 2. H υποχρέωση καταβολής τροφείων είναι απαιτητή μετά την 5η παρουσία(εβδομάδα προσαρμογής) του ωφελούμενου στην δομή κάθε μήνα .
  Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών ή μη καταβολή της οικονομικής εισφοράς (τροφεία) αποτελεί λόγο διαγραφής του παιδιού.  
  Η υποχρέωση καταβολής της οικονομικής εισφοράς (τροφεία)
   παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής του παιδιού και έγκριση (της αίτησης) από το Δ.Σ

 

Για την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρακαλώ επιλέξτε την αίτηση εγγραφής καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις

 

Διαύγεια

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies