Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ταχ. Δ/νσης: Α. Κοκκίνου 19

Πληροφ.:      κ. Ματάτη Ανδρονίκη

Τηλέφωνο:   2332025600

Email:           info@kkpnaoussas.gr,

                 matati@kkpnaoussas.gr        

 

 

 

    

                        

 

 

 

                         Νάουσα 14-04-2022

                         Αρ. Πρωτ. 857

 

 

               

         

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα ΤΕ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ,  προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του ύστερα από την υπ’ αριθ. 34/2022 απόφαση του Δ.Σ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07, συμπληρώνοντας εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 14  του ν. 2190/94, για την εξής κατά αριθμό ατόμου, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

Δύο (2)  μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες .
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν .
  4. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά του άρθρου 8 του Υπαλληλικό Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π.Δ. 180/2004

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη) του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .
 4. Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στην ανωτέρω ειδικότητα οφείλει να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα, Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.                     

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π. (Δ/νση: κτίριο ΚΑΠΗ, Μητροπόλεως  9, 2ος όροφος, Γραφεία Διοίκησης, τηλ: 2332025600) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ματάτη Ανδρονίκη  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου (ήτοι από 15-04-2022 έως 27-04-2022).

  Η ανωτέρω ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Α. Κοκκίνου 19, στο κτίριο του ΚΑΠΗ Νάουσας Μητροπόλεως 9, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας, στον δικτυακό τόπο  του Νομικού Προσώπου https://kkpnaoussas.gr στην ενότητα ΕΙΔΗΣΕΙΣ - > ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ όπως επίσης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.

Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4765/2021, όπως ισχύει).

                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

 

                                                                                     ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

 

 

 

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies